تحلیل حوادث

هدف از ایجاد این بخش، افزایش و ارتقاء سطح دانش کارشنان در سطوح بخصوص بهره بردار می باشد تا با آنالیز دقیق، از تکرار حوادث و قطعی ناخواسته جل.گیری بعمل آورند.


 

تحلیل خطای ارت فالت در باسداکت ۳۳ کیلوولت

Click me!

تحلیل اثر جریان برگشتی موتور در عملکرد رله حفاظتی در زمان وقوع اتصال کوتاه

تحلیل خطای اتصال کوتاه

تحلیل خطای اتصال کوتاه