سیستم­های حفاظت الکتریکی

کد

عنوان دوره

مدت دوره

پیش نیاز

P-101

محاسبات اتصال‌کوتاه و اثر ارت روی حفاظت

۲۴ ساعت

کارشناس برق

P-102

هماهنگی حفاظتی در فشارضعیف و متوسط و هماهنگی در محیط نرم افزار ETAP

۲۴ ساعت

P-101

P-103

حفاظت ترانس، باسبار، موتور و بانک خازنی

۲۴ ساعت

P-102

P-104

حفاظت جامع ژنراتورهای نیروگاهی و صنعتی

۲۴ ساعت

P-103

P-105

حفاظت پست های فشار قوی و خطوط

۲۴ ساعت

P-104

P-106

پیکره¬بندی رله‌های اروا و زیمنس، اشنایدر و ABB

۲۴ ساعت

P-105

P-107

آموزش تست رله‌ها

۲۴ ساعت

P-106