طراحی سیستم­های ارتینگ

کد

عنوان دوره

مدت دوره

پیش نیاز

E-101

طراحی جامع ارتینگ برق، فشار ضعیف، متوسط و فشارقوی

۲۴ ساعت

کارشناس برق

E-102

طراحی جامع ارتینگ ابزاردقیق، مخابرات، دیتاسنتر و سیستم های خاص

۲۴ ساعت

کارشناس برق

E-103

طرحی سیستم صاعقه و سرج در تأسیسات برق، ابزار دقیق، مخابرات و دیتاسنتر. . .

۲۴ ساعت

کارشناس برق

E-104

نرم­افزار جامع ارتینگ در محیط نرم­افزار SESTECH

۲۴ ساعت

E-101