طراحی پلنت های صنعتی

کد

عنوان دوره

مدت دوره

پیش نیاز

L-101

دوره طراح پایه

۲۴ ساعت

کارشناس برق

L-102

دوره جامع کابل و نرم¬افزارEDPP

۲۴ ساعت

کارشناس برق

L-103

دوره مطالعات شبکه درمحیط نرم افزارETAP

۲۴ ساعت

کارشناس برق

L-104

ترانس، ژنراتور، بانک خازنی، موتور

۲۴ ساعت

کارشناس برق

L-105

دوره جامع طراحی تابلو

۲۴ ساعت

E-101

L-106

دوره UPS , DC CHARGER

۲۴ ساعت

کارشناس برق

L-107

دوره HARZADOUSAREA, HEAT TRACING

۲۴ ساعت

کارشناس برق

L-108

دوره جامع حفاظت کاتدی

۲۴ ساعت

کارشناس برق

L-109

دوره جامع روشنایی

۲۴ ساعت

کارشناس برق