• تست ظاهری کابل
  • تست عایقی کابل بصورت اعمال ولتاژ (DC تا سقف ۱۵۰Kv DC)
  • تست عایقی کابل بصورت اعمال ولتاژ (AC تا سقف ۱۰۰Kv AC)
  • تست میگر تا سقف (۵۰۰۰ VDC)
  • تست پیوستگی کابل­ها
  • تست قدرت در فرکانس پایین(VLF)
  • تست تخلیه جزیی(PD)