بررسی مباحث تخصصی هماهنگی حغاظتی و موتور استارتینگ با متخصصین شرکت pogc

بررسی موضعات فنی تحلیل دینامیکی موتور استارتینگ و هماهنگی حفاظتی با متخصصین شرکت POGC بررسی و در نرم افزار ETAP شبیه شده است.

یکی از موضعات فنی, تحلیل چرخش جریان ارت فالت در زمان استفاده از ترانس ZigZag در ترانسهای Ynd می باشد که بخشی از این تحلیل در زیر آمده است. در دیاگرام تکخطی زیر خطای ارت فالت روی فاز T در باسبار اتفاق می افتد و شدت جریان مربوطه از نقطه نوترال ترانس زیگزاگ عبور می کند. در شکل زیر هم نحوء چرخش در دیاگرام سه خطی آمده است.

دامنه شدت جریان اتصال کوتاه تکفاز به زمین از رابطه روبرو محاسبه می گردد. بطور مثال اگر امپدانس Z0 ترانس زیگزاگ برابر ۱۴۲ باشد دامنه شدت جریان اتصال کوتاه برابر است با:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.