تابلوهای توزیع CSS طرح SIVACON: این تابلوها بعنوان تابلوهای توزیع اصلی(PCC) شناخته می شوند, قادر به توزیع جریان تا سطح 6300 آمپر می باشند.


موارد مصرف این تابلوها گسترده می باشد وعمدتا در کلیه مصارف صنعتی ، مصارف عمومی مانند بیمارستانها، برج ها، ...... استفاده می گردد. دراین نوع از تابلوها، کلید های ACB ، هم قابلیت کشویی شدن را دارند و هم قابلیت FIX را دارا می باشند.