بازگشت به منوی تجهیزات

این رادها برای مکان های دارای خوردگی بالا استفاده می شوند تا طول عمر بالاتر الکترود تضمین شود.جهت نصب این رادها زمین حفر میشودو معمولا همراه با مواد کاهنده مقاومت در زمین دفن می شوند.