بازگشت به منوی تجهیزات

جهت اتصال کابل دارای کابلشو به راد ازاین کلمپ استفاده می شود.