بازگشت به منوی تجهیزات

این رادها درمکان هایی استفاده می شوند که امکان خوردگی گالوانیک ناشی از نزدیک بودن فلزات غیرمشابه در نزدیکی الکترود دفن شده وجود داشته باشد.

جهت اتصال دو راد به یکدیگر رزوه هایی در داخل راد وجود دارد.