بازگشت به منوی تجهیزات

سرچکش خور رزوه داربرای کوبیدن رادها بصورت دستی و یا توسط چکش برقی مناسب است.

جنس:فولاد