بازگشت به منوی تجهیزات

این کلمپ جهت اتصال تسمه به راد ویا میلگرد استفاده می شود.